Strojní/ruční vosk 0.5 l

Kód: FX-MHW05
Neohodnoceno
Značka: Finixa
480 Kč –10 %
Strojní/ruční vosk 0.5 l
480 Kč –10 % 432 Kč 522,72 Kč včetně DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

S pomocí vosku pro ruční nebo strojní nanášení dlouhodobě ochráníte lak nebo leštěný povrch.

Dostupný v 0,5kg (MHW 05) a 1,0kg (MHW 10) balení.

  • Ruční nanášení: rozetřete vosk pěnovou podložkou (POL 33) nebo měkkou utěrkou, ideálně z mikrovlákna, ponechte po dobu několika minut schnout a následně setřete nadbytečné zbytky vosku čistou utěrkou z mikrovlákna.
  • Strojní nanášení: naneste vosk na povrch při středních otáčkách a pomocí měkké lešticí podložky a poté setřete zbytky vosku utěrkou z mikrovlákna. Vosk má grapefruitovou vůni.

 

GHS07-exclamation-mark

Signální slovo (CLP): Varování
Standardní věty o nebezpečnosti (CLP): H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP): P264 - Po manipulaci si důkladně umyjte ruce.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Noste ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranu očí, ochranu obličeje.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Odstranit
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a lze je snadno provést. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 - Pokud podráždění očí přetrvává: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.
P501 - Odstraňte obsah / obal na sběrném místě nebezpečného nebo zvláštního odpadu, v
v souladu s místními, regionálními, národními a / nebo mezinárodními předpisy.
Prohlášení EUH: EUH208 - Obsahuje vyjádřený grapefruitový olej. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: