Spritz Tmel 1,2 kg

Kód: SC56141
Neohodnoceno
254 Kč 307,34 Kč včetně DPH
Skladem
- polyesterový stříkací tmel - vynikajícími plnicími schopnostmi - pro kov, plast, laminát, polyesterové tmely, GRP

Detailní informace

Detailní popis produktu

Spritzspachtel je polyesterový stříkací tmel s vynikajícími plnicími schopnostmi, tixotropními vlastnostmi a možností aplikovat v tenkých i silných vrstvách. Lze aplikovat zbroušený a odmaštěný kov, plast, laminát, polyesterové tmely (zaplňuje póry), GRP. Lehce zahlazuje nedokonalosti povrchu a netvoří póry. Nepoužívat na hliníkový či pozinkovaný podklad, na kyselé, reaktivní či EP základy, v tomto případě vždy použijte izolační vrstvu plniče. Plnič lze lehce brousit za sucha, pokud použijete broušení za mokra, je nutné nechat povrch dokonale proschnout – materiál je citlivý na vlhkost. Pokud aplikujete Spritzspachtel v prostředí s velmi vysokou vlhkostí, uzavřete povrch před další vlhkostí plničem bez následného broušení.

Důkladně promíchejte Spritzspachtel s 2-3% CHP tužidla hmotnostně (nedokonalé promíchání způsobuje citlivost na vlhkost). Směs je připravena k aplikaci, není nutno dále ředit. Aplikujte pistolí s tryskou 2-3,5mm na dokonale očištěný, odmaštěný a zmatovaný povrch s odvětráním 10-15 minut mezi vrstvami. Po aplikaci ihned očistěte nástroje, povrch je možno brousit za 3,5-5 hodin při 20°C nebo 30min při 60°C. 

 
 
 
Technický popis
Prvky označení
Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.
Piktogramy označující nebezpečí
GHS02
GHS07
GHS08
Signální slovo Nebezpečí
Nebezpečné komponenty k etiketování:
styren
maleinanhydrid
cobalt(II) 2-ethylhexanoate
Údaje o nebezpečnosti
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H372 Způsobuje poškození sluchových orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
Bezpečnostní pokyny
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz
kouření.
P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
2.3 Další nebezpečnost
Výsledky posouzení PBT a vPvB
PBT: Nedá se použít.
vPvB: Nedá se použít.

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: