SprayMax středně šedá 500 ml

Kód: KW680411
Neohodnoceno
Značka: Peter Kwasny
194,15 Kč 234,92 Kč včetně DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

1K plnic pod autolak, při malých opavách na autě,
 1K akrylový plnič s excelentními charakteristikami plnění a vysokými krycími vlastnostmi
- nejvhodnější pro vyrovnání malých oděrků a malých nedokonalostí na broušených površích
- velmi dobře se rozlévá a snadno brousitelné
 
 
 
 
Technický popis

· Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP. 

Piktogramy označující nebezpečí

GHS02GHS02-flame GHS05 GHS07

· Signální slovo Nebezpečí · Nebezpečné komponenty k etiketování: butan-1-ol epoxidová pryskyřice z Bisfenolu A a epichlorhydrinu průměrná molekulová hmotnost 700-1100 Fettsäuren, C18-unges., Dimere, Reaktionsprodukte mit N, N,-Dimethyl-1,3-propanediamin und 1,3- Propanediamin · Údaje o nebezpečnosti H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. · Bezpečnostní pokyny P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. - Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P261 Zamezte vdechování par/aerosolů. P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte. P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. · Další údaje: Bez dostatečného větrání je možná tvorba výbušných směsí. EUH018 Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem. Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci. · Další nebezpečnost · Výsledky posouzení PBT a vPvB · PBT: Nedá se použít. · vPvB: Nedá se použít.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: