SprayMax Sada 2K na světla 2 X 250 ml

Kód: KW684099
Neohodnoceno
Značka: Peter Kwasny
540,19 Kč –20 %
SprayMax Sada 2K na světla 2 X 250 ml
540,19 Kč –20 % 432,15 Kč 522,90 Kč včetně DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

Sada na opravu světlometů, 2K číry lak na světla & základ na světla 2 X 250 m,1K základ na světlomety,po obroušeni světlometu naneste  v tenké vrstvě rovnoměrně sprej základ  (aktivátor) a nechte zaschnout. 2K Čirý lak pro obnovu zažloutlých polykarbonátových světlometů,má vynikajicí odolnost vůči poškrábání a mytí 

 
 
 
Technický popis
Prvky označení
· Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.· Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS02GHS02-flame GHS07
· Signální slovo Nebezpečí
· Standardní věty o nebezpečnosti
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
· Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
· Další údaje: Bez dostatečného větrání je možná tvorba výbušných směsí.
· 2.3 Další nebezpečnost
· Výsledky posouzení PBT a vPvB
· PBT: Nedá se použít.
· vPvB: Nedá se použít.
 
 
 
· Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008
Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.
· Výstražné piktogramy
GHS02GHS02-flame GHS07GHS07-exclamation-mark GHS08GHS08-health-hazard
· Signální slovo Nebezpečí
Nebezpečné komponenty označení:
Styren
· Informace o nebezpečnosti
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H361d Podezření na poškození nenarozeného dítěte.
H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
· Bezpečnostní instrukce
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte štítek.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení
drž se dál. Nekuřte.
P280 Noste ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Všechny kontaminované
Okamžitě se svlékněte. Kůži omyjte vodou / sprchou.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Pokud je to možné, vyjměte všechny kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování.
P332 + P313 Dojde-li k podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.
P501 Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními /
mezinárodní předpisy.
Informace týkající se zvláštních nebezpečí pro člověka a životní prostředí: 1272/2008 / ES, II, 3.2

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: