SprayMax Originál VW/Audi LY3D 400ml

Kód: KW687018
Neohodnoceno
Značka: Peter Kwasny
367,02 Kč 444,09 Kč včetně DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

Použití
Pro perfektní opravu laku s přesnými barevnými odstíny. Originální barevné odstíny OEM podle příslušných barevných kódů výrobců automobilů.
Připravte podklad a naneste základní lak. Poté přelakujte SprayMax 1K nebo lepším dvousložkovým bezbarvým lakem!
 
Přednosti
• Jednosložkový základní lak
• Pro dvouvrstvou strukturu
(základní a bezbarvý lak)
• Vynikající reprodukce barevného odstínu
• Vynikající povrchový vzhled
• Vysoká krycí schopnost
• Bezpečná aplikace
 
 
 
 
 
 
Technický popis
 

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti :

 

Signálním slovem : Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti : H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Doplňkové údaje o nebezpečí : EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Pokyny pro bezpečné zacházení : P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 Nevdechujte aerosoly.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: