SprayMax 1K Klarlack mat 400 ml

Kód: KW680050
Neohodnoceno
Značka: Peter Kwasny
261,41 Kč 316,31 Kč včetně DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

SPRAY MAX 1K Bezbarvý lak ve spreji Matný 400ml

  • SprayMax Bezbarvý lak matný
  • Obsah: 400ml
  • Odstín: Bezbarvý-Čirý
  • Špičkový profesionální jednokomponentní bezbarvy lak hluboký mat.

· Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008
Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.
· Výstražné piktogramy


GHS02GHS02-flame GHS07GHS07-exclamation-mark
· Signální slovo Nebezpečí
· Nebezpečné komponenty označení:
n-butylacetát
aceton propan-2-ol
ethylacetát
· Standardní věty o nebezpečnosti
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí může prasknout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
· Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek produktu.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte štítek.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Ne
kouření.
P211 Nestříkejte na otevřený oheň nebo jiný zdroj vznícení.
P251 Nepropichujte ani nespalujte, ani po použití.
P261 Zamezte vdechování par / spreje.
P271 Používejte pouze venku nebo na dobře větraném místě.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud
přítomný a snadno proveditelný. Pokračujte ve vyplachování.
P312 Pokud se necítíte dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50 ° C.
P501 Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními
předpisy.
· Dodatečné informace:
Bez přiměřeného větrání může dojít k vytvoření výbušné atmosféry / směsi plynů.
EUH208 Obsahuje n-butylmethakrylát. Může vyvolat alergickou reakci.
· 2.3 Další nebezpečí
· Výsledky posouzení PBT a vPvB
· PBT: Nelze použít.
· VPvB: Nelze použít.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: