Silikonentferner FAST 5L

Kód: SC96095
Neohodnoceno
690 Kč 834,90 Kč včetně DPH
Skladem

- odmašťovací prostředek - na solventní bázi - vynikající příprava povrchu před lakováním

Detailní informace

Detailní popis produktu

Odmašťovací prostředek pro aplikaci v autolakovnách na solventní bázi pro vynikající přípravu povrchu před lakováním.

 
 
 
Technický popis
Prvky označení
Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.
Piktogramy označující nebezpečí
GHS02
GHS07
GHS08
GHS09
Signální slovo Nebezpečí
Nebezpečné komponenty k etiketování:
nízkovroucí hydrogenovaná benzinová frakce
Údaje o nebezpečnosti
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Bezpečnostní pokyny
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz
kouření.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
2.3 Další nebezpečnost
Výsledky posouzení PBT a vPvB
PBT: Nedá se použít.
vPvB: Nedá se použít.

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: