Paint OFF 0,5L tekutina na čistění pistolí

Kód: SC32001
Neohodnoceno
660 Kč 798,60 Kč včetně DPH
Skladem

- speciální čistidlo - odstraňovač starých barev - vynikající k čištění pistolí od zbytků laku - působí rychle, účinně a šetrně

Detailní informace

Detailní popis produktu

Popis výrobku:

Paint OFF je vysoce účinný odstraňovač barev a starých laků, vhodný zejména pro dokonalé čištění pistolí po ručním i automatickém mytí, pravidelném čištění vybavení autolakovny od zbytků barev, přestřiků a údržbě lakovny, stejně tak pro odstraňování vrstev starých laků před aplikací nových bez nutnosti broušení.  Paint OFF si poradí se zbytky barev i bez mechanického čištění jemných vzduchových kanálků - nehrozí poškození a postupné opotřebení čisticími jehlami a nástroji i při větším a starším znečištění, vyčištění zajistí dokonalý výsledek lakování a profesionální vzhled nástrojů a dalšího vybavení lakovny. Prostředek byl původně určen k odstraňování souvrství starých laků z letadel bez nutnosti broušení před jejich opětovným lakováním.

Paint OFF účinně odstraňuje zbytky barev – PU, vodou ředitelné a akryl laky, HS a epoxy laky, práškové laky a další. Složení účinkuje za studena díky speciálním organickým složkám s inhibitory koroze a lze jej bezpečně použít na ocel, nerezavějící ocel, hliník i titan, včetně aplikací v leteckém průmyslu. Složení neobsauje halogeny, fenoly, těžké kovy či jakékoliv jiné toxické materiály, použité účinné látky jsou biologicky odbouratelné a vodou ředitelné.

Výrobek je dostupný ve formě tekutiny k ponoření předmětů do lázně (tryskové sady pistolí či další drobné nástroje a vybavení) a gelu k aplikaci na panely, stojany a vertikální plochy včetně stěn boxů atd. – produkt ve formě gelu nestéká a pomaleji zasychá, což prodlužuje reakční čas na silně znečištěném povrchu.

Popis aplikace:

Paint OFF tekutina – předměty ponořte do neředěného roztoku, zamezte ředění vodou či ponoření mokrých předmětů. Dle úrovně znečištění je vrstva laku uvolněna během několika minut až 12 hodin, v případě čištění pistole v řádu minut. Lehké pohyby předmětem urychlí uvolnění laku. Uvolněný materiál je možné odstranit nylonovým štětcem nebo kartáčem či vysokotlakým čističem pomocí vody. Sedimenty lze z lázně snadno odfiltrovat a lázeň použít znovu.

Paint OFF gel – naneste na povrch souvislou tenkou vrstvu, prostředek ulpívá i na vertikálním povrchu. Povrch by měl být čistý a suchý s teplotou 10-25°C. Po absorbování prostředku do vrstvy laku naneste v případě potřeby další vrstvu. K uvolnění vrstvy laku dojde obvykle do 8 hodin v závislosti na tloušťce vrstvy a jejím stáří.

Po odstranění souvislých vrstev starých laků je vhodné před opětovným lakováním použít lehce alkalický čisticí roztok, např. 3-5% roztok Paint OFF cleaner.

Prostředky je možné dodat také ve variantě s certifikací firem Boeing, Airbus Industrie, British Aerospace, Lufthansa Technik AG, Douglas, General Electric, Pratt&Whitney, Rolls Royce a další., zejména pro použití v leteckém průmyslu.

 
 
 
Technický popis

Piktogram a signální slovo produktu

     GHS05         

GHS07

Signální slovo : Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti

H302+H332 Zdraví škodlivý při požití a při vdechování.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení

P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ....

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ

STŘEDISKO/lékaře.

P330 Vypláchněte ústa.

P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě

svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující

dýchání.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P321 Odborné ošetření (viz ... na štítku).

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,

jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P405 Skladujte uzamčené.

P501 Odstraňte obsah/obal dle místních předpisů.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: