Multi Tmel 500g

Kód: SC56112
Výprodej
Neohodnoceno
145 Kč –25 %
Multi Tmel 500g
145 Kč –25 % 109 Kč 131,89 Kč včetně DPH
Skladem
- skutečně multifunkční tmel - vynikající konzistenci pro použití - pro ocel, hliník, pozink či lamináty

Detailní informace

Detailní popis produktu

Skutečně multifunkční tmel s vynikajícími vlastnostmi po všech směrech díky dlouhodobému testování v laboratoři i praxi. Tmel má vynikající konzistenci pro použití i ve složitě tvarovaných místech, jemnou strukturu pro dokonalé přechody bez jemného tmelení a dokonale hladký povrch bez pórů. Tmel lze použít na ocel, hliník, pozink či lamináty v tenkých i silných vrstvách, lze jej použít i jako dokončující jemný tmel. Velice snadné broušení které může začít u hrubosti P150 a nezanášení brusného papíru dále pokračuje v úspoře času a materiálu při použití tohoto tmelu. Pro velké tloušťky tmelu použijte bez obav více menších vrstev.

 
 
 
Technický popis
Prvky označení
Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.
Piktogramy označující nebezpečí
GHS02
GHS07
GHS08
Signální slovo Nebezpečí
Nebezpečné komponenty k etiketování:
styren
maleinanhydrid
2,2'-(m-tolylimino)diethanol
Údaje o nebezpečnosti
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H372 Způsobuje poškození sluchových orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
Bezpečnostní pokyny
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz
kouření.
P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
2.3 Další nebezpečnost
Výsledky posouzení PBT a vPvB
PBT: Nedá se použít.
vPvB: Nedá se použít.

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: