Multi Light Tmel 1L

Kód: SC56311
Výprodej
Neohodnoceno
300 Kč 363 Kč včetně DPH
Do týdne

Popis výrobku:

Multifunkční lehčený tmel pro hrubší i jemné tmelení s vynikající krémovou konzistencí a stabilitou na členitém a vertikálním povrchu. Vytváří elastický, snadno brousitelný a velmi jemný povrch. Tmel je určen pro aplikaci na ocel, hliník, pozink a polyesterové materiály.

Popis aplikace:

Důkladně promíchejte tmel s 2-3% BPO tužidla váhově. Povrch musí být čistý, suchý, odmaštěný a zmatovaný. Příliš mnoho tužidla může způsobit změny zabarvení vrchního laku, není doporučeno používat tmel při teplotách pod 15°C a na reaktivní a 1K materiály. Tmel aplikujte do 5ti minut při 20°C, vyšší teplota způsobí zkrácení tohoto intervalu.

Balení a označení:

Multi Light Spachtel              56311(1ltr + BPO tužidlo)

 

Poměr tužení

100g + 2-3g BPO tužidla

Zpracovatelnost 4-6min při 20°C

 

Schnutí

25-30 minut při 20°C

Nedoporučuje se aplikace pod 15°C!

 

IR sušení

Nedoporučuje se!

 

Strojové broušení suché

P120-P320

 

Ruční broušení suché

P120-P320

 

Skladujte na chladném místě

 

Detailní informace

Detailní popis produktu

 

 
 
 
Technický popis
Prvky označení
Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.
Piktogramy označující nebezpečí
GHS02
GHS07
GHS08
Signální slovo Nebezpečí
Nebezpečné komponenty k etiketování:
styren
maleinanhydrid
2,2'-(m-tolylimino)diethanol
Údaje o nebezpečnosti
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H372 Způsobuje poškození sluchových orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
Bezpečnostní pokyny
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz
kouření.
P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
2.3 Další nebezpečnost
Výsledky posouzení PBT a vPvB
PBT: Nedá se použít.
vPvB: Nedá se použít.

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: