Kontaktní lepidlo ve spreji 400 ml

Kód: FX-TSP1100
Neohodnoceno
Značka: Finixa
206 Kč –10 %
Kontaktní lepidlo ve spreji 400 ml
206 Kč –10 % 185,40 Kč 224,33 Kč včetně DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

  • Extrémně všestranné, rychleschnoucí lepidlo ve spreji pro lepení široké škály materiálů
  • Profesionální, průmyslová pevnost
  • Vysoká počáteční pevnost
  • Vysoce pevnostní, rychlé, kontaktní lepidlo
  • Lepí lamináty, dřevo, kovy, plasty a další

 

 

 

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]
Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP):
GHS02 GHS07 GHS09

GHS02-flameGHS07-exclamation-markGHS09-environment


Signální slovo (CLP): Nebezpečí
Obsahuje: Pentan Uhlovodíky, C6, isoalkany, <5% n-hexanu
butanon
Standardní věty o nebezpečnosti (CLP): H222 - Extrémně hořlavý aerosol.
H229 - Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí může prasknout.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 ​​- Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H315 - Dráždí pokožku.
Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP): P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek produktu.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Nekouřit.
P211 - Nestříkejte na otevřený oheň nebo jiný zdroj vznícení.
P251 - Nepropichujte ani nespalujte, ani po použití.
P261 - Zamezte vdechování prachu / dýmu / plynu / mlhy / par / aerosolů.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Noste ochranné rukavice, ochranné brýle.
P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P312 - Pokud se necítíte dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P403 + P233 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P410 + P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50 ° C.
P501 - Odstraňte obsah / obal na sběrném místě nebezpečného nebo zvláštního odpadu, v
v souladu s místními, regionálními, národními a / nebo mezinárodními předpisy.
P103 - Přečtěte si pozorně a postupujte podle všech pokynů.
P321 - Specifické ošetření (viz doplňující pokyny pro první pomoc na tomto štítku).
P362 + P364 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před dalším použitím vyperte.
P405 - Skladujte uzamčené.
P332 + P313 - Dojde-li k podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.
Prohlášení EUH: EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání pokožky.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: