Glas Soft Tmel 1L

Kód: SC56131
Výprodej
Neohodnoceno
324 Kč 392,04 Kč včetně DPH
Skladem
- lehčený tmel se skleněnými vlákny - vylepšenou viskozitou a krémovou konzistencí - pro ocel, hliník, pozinkované materiály i laminát

Detailní informace

Detailní popis produktu

 

Tento lehčený tmel se skleněnými vlákny a vylepšenou viskozitou a krémovou konzistencí ke snadnému tvarování je určen na široké rozpětí aplikací a podkladů. Je možné jej aplikovat na ocel, hliník, pozinkované materiály i laminát. Výsledný povrch je velice jemný a bez pórů což eliminuje další použití jemného tmelu v oblasti přechodů. Tmel je výborně brousitelný hrubostí P150 pro hrubé broušení a nezanáší brusivo, což rovněž urychluje práci. Je vyvinut pro aplikaci v několika krocích i v silných vrstvách u osobních i nákladních automobilů, autobusů i drážních vozidel, snadno se tvaruje i v komplikovaných místech a jeho optimalizované vlastnosti omezují korozi mezi tmelem a povrchem a vyztužují opravované místo.

 
 
 
Technický popis
Prvky označení
Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.
Piktogramy označující nebezpečí
GHS02
GHS07
GHS08
Signální slovo Nebezpečí
Nebezpečné komponenty k etiketování:
styren
maleinanhydrid
N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide)
Údaje o nebezpečnosti
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H372 Způsobuje poškození sluchových orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
Bezpečnostní pokyny
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz
kouření.
P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
2.3 Další nebezpečnost
Výsledky posouzení PBT a vPvB
PBT: Nedá se použít.
vPvB: Nedá se použít.

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: