Gapol černý tmel 2kg + tužidlo

Kód: FX-GAP00
Neohodnoceno
Značka: Finixa
480 Kč –10 %
Gapol černý tmel 2kg + tužidlo
480 Kč –10 % 432 Kč 522,72 Kč včetně DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

GA POL - černý univerzální polyesterový tmel, obdobných vlastností jako tmel MULTI, ale má černou barvu. 
Jeho proušení je mírně obtížnější, ale nabízí dokonalou přilnavost i na lehké kovy a veškeré plasty.
Uživatelské doporučení: míchejte tmel vždy s 2 až 3% tužidla, v případě potřeby použijte váhu. Příliš 
mnoho tužidla způsobuje nejenom příliš rychlé schnutí, ale může také zapříčinit zhoršenou přilnavost 
tmelu k podkladu anebo mohou následně prostoupit jeho stopy přes konečnou povrchovou úpravu. 
Rozmíchejte tužidlo velmi důkladně a zamezte zbytečnému provzdušnění tmelu během míchání. To by 
způsobilo pórovitost při aplikaci a broušení. Zvolte správný tmel pro každý typ povrchu a aplikace.
 
1. Universální tmel s přilnavostí na původní povrchové úpravy, ocel, galvanizovanou ocel,
hliník, veškeré typy plastů, dřevo a MDF.
 
2. Již během aplikace, leskle černý tmel nabízí vizuální kontrolu, protože na černém, lesklém povrchu 
jsou snadno vidět veškeré nedokonalosti pouhým okem.
 
3. Důležitý pomocník při broušení: během broušení tento tmel mění barvu z černé do tmavě šedé.
Místa, která nebyla broušena, zůstávají zřetelně černá.
 
4. Ihned po odmaštění tmel znovu získává hluboce černou barvu. To opět usnadňuje následnou kontrolu 
povrchu po broušení.
 
5. Současně slouží i jako pomocník při následné aplikaci a broušení plniče: jakmile je nanášen
plnič jiné barvy (bílý, béžový, šedý), snadno kontrolujete dostatečnou vrstvu dokonalým
překrytím černého tmelu. Pokud se při broušení plniče objeví černá barva, je zřejmé, že plnič
byl v tomto místě probroušen.
 
 
 
Technický popis
Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008
Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.
Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS02GHS02-flame GHS07 GHS08
Signální slovo Nebezpečí
Nebezpečné komponenty k etiketování:
styren Standardní věty o nebezpečnosti
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H372 Způsobuje poškození sluchových orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření.
P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/zařízení do výbušného prostředí.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě
svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními
předpisy
 
 
Tužidlo:
Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]
Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP):
GHS02GHS02-flame GHS07GHS07-exclamation-mark GHS09GHS09-environment
Signální slovo (CLP): Nebezpečí
Obsahuje: dibenzoylperoxid; Benzoylperoxid
Standardní věty o nebezpečnosti (CLP): H242 - Zahřívání může způsobit požár.
H317 může způsobit alergické reakce na kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H410 - vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobým účinkem.
Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP): P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Před použitím si přečtěte štítek.
P210 - Od tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a dalších
Uchovávejte mimo dosah zdrojů vznícení. Nekuřte.
P220 - Chraňte před oděvem a jinými hořlavými materiály.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně
Opláchněte vodou. Pokud je to možné, vyjměte všechny kontaktní čočky. Pokračovat
umyjte nádobí.
P410 - Chraňte před slunečním zářením.
P411 - Uchovávejte při teplotě nepřesahující 25 ° C.
P235 - udržujte chlad.
P501 - Obsah / obal podle místních, regionálních, národních a / nebo mezinárodních
Dodržujte předpisy na sběrném místě odpadu.
Další fráze: Pouze pro profesionální uživatele.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: