Finixa Strukturální sprej 400 ml černý

Kód: FX-TSP550
Neohodnoceno
Značka: Finixa
206 Kč –10 %
Finixa Strukturální sprej 400 ml černý
206 Kč –10 % 185,40 Kč 224,33 Kč včetně DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

Speciálni výrobek pro opravu struktury plastových dílů

Výsledek se stejnoměrnou strukturou

 

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] Extra označení k zobrazení Extra klasifikace k zobrazení
Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP):

GHS02-flameGHS07-exclamation-markGHS08-health-hazard
GHS02 GHS07 GHS08
Signální slovo (CLP): Nebezpečí
Nebezpečné přísady: aceton; propan-2-on; propanon; Reakční směs ethylbenzenu a xylenu; Uhlovodíky,
C7-C9, n-alkany, isoalkany, cyklické
Standardní věty o nebezpečnosti (CLP): H222 - Extrémně hořlavý aerosol.
H229 - Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí může prasknout.
H315 - Dráždí pokožku.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP): P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek produktu.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Ne
kouření.
P211 - Nestříkejte na otevřený oheň nebo jiný zdroj vznícení.
P251 - Nepropichujte ani nespalujte, ani po použití.
P260 - Nevdechujte aerosol.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Noste ochranné rukavice, ochranu očí, ochranu obličeje.
P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Odstranit
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a lze je snadno provést. Pokračujte ve vyplachování.
P312 - Pokud se necítíte dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P321 - Specifické ošetření (viz doplňující pokyny pro první pomoc na tomto štítku).
P362 + P364 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před dalším použitím vyperte.
P403 + P233 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P405 - Skladujte uzamčené.
P410 + P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50 ° C.
P501 - Odstraňte obsah / obal na sběrném místě nebezpečného nebo zvláštního odpadu, v
v souladu s místními, regionálními, národními a / nebo mezinárodními předpisy.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: