Finixa Stříbrná barva na disky 400 ml. světlá a ultra jemná

Kód: FX-TSP520
Neohodnoceno
Značka: Finixa
182 Kč –10 %
Finixa Stříbrná barva na disky 400 ml. světlá a ultra jemná
182 Kč –10 % 163,80 Kč 198,20 Kč včetně DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

1K stříbrné barvy na disky pro rychlé a snadné opravy drtivé většiny disků kol z lehkých slitin na trhu.

  • Středně světlá s jemným metalickým zrnem (TSP 525)
  • Jasně světlá s ultra jemným metalickým zrnem (TSP 520)
 
 
 
Technický popis
Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008
Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.
Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS02GHS02-flame GHS07 GHS08
Signální slovo Nebezpečí
Nebezpečné komponenty k etiketování:
aceton
xylen (směs isomerů)
Standardní věty o nebezpečnosti
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle.P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující
dýchání.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P403 Skladujte na dobře větraném místě.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními
předpisy.
Další údaje:
EUH208 Obsahuje ftalanhydrid. Může vyvolat alergickou reakci.
2.3. Další nebezpečnost
Výsledky posouzení PBT a vPvB
PBT: Nedá se použít.
vPvB: Nedá se použít.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: