Finixa Stone chip. UV oprava odštěpení laku

Kód: FX-SCU20
Neohodnoceno
Značka: Finixa
798 Kč –10 %
Finixa Stone chip. UV oprava odštěpení laku
798 Kč –10 % 718,20 Kč 869,02 Kč včetně DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

Rychle UV vytvrzovaný čirý lak pro drobné opravy rýh a odštěpení laku

 

 

Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP):
GHS07 GHS05

GHS02-flameGHS05-corrosive

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] Extra označení k zobrazení Extra klasifikace k zobrazení
Signální slovo (CLP): Nebezpečí
Nebezpečné přísady: ISOBORNYL ACRYLATE
Standardní věty o nebezpečnosti (CLP): H315 - Dráždí pokožku.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP): P262 - Zamezte styku s očima, pokožkou nebo oděvem.
P280 - Noste ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Odstranit
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a lze je snadno provést. Pokračujte ve vyplachování.
P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P284 - Noste ochranu dýchacích cest.
P235 - Uchovávejte v chladu.
P410 - Chraňte před slunečním zářením.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: