Finixa sada na opravu plastů

Kód: FX-PLI00
Neohodnoceno
Značka: Finixa
6 042 Kč –10 %
Finixa sada na opravu plastů
6 042 Kč –10 % 5 437,80 Kč 6 579,74 Kč včetně DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

Kompletní sada pro opravu plastů v příručním kufříku

 

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] Extra označení k zobrazení Extra klasifikace k zobrazení
Signální slovo (CLP): -
Nebezpečné přísady: piperazin; [kapalný]; Dibutylbis (dodecylthio) stannan
Standardní věty o nebezpečnosti (CLP): H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP): P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 - Odstraňte obsah a obal na sběrném místě nebezpečného nebo zvláštního odpadu, v
v souladu s místními, regionálními, národními a / nebo mezinárodními předpisy.
Prohlášení EUH: EUH208 - Obsahuje (piperazin; [kapalina]),
Dibutylbis (dodecylthio) stannan (Dibutylbis (dodecylthio) stannan). Může vyvolat alergii
reakce.

 

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] Extra označení k zobrazení Extra klasifikace k zobrazení
Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP):

GHS07GHS07-exclamation-markGHS08GHS08-health-hazard 
Signální slovo (CLP): Nebezpečí
Nebezpečné přísady: 4,4'-methylendifenyl diisokyanát, difenylmethan-4,4'-diisokyanát;
Methylendifenyldiisokyanát, izomery a homology; DIFENYLMETHAN
HOMOPOLYMÉR DIISOKYANÁTU; Reakční směs 4,4'-methylendifenyldiisokyanátu a
o- (pisokyanatobenzyl) fenylisokyanát; Kyselina isokyanová, polymethylenpolyfenylenester,
polymer s a, alfa, ',, alfa' '- 1,2,3-propanetriyltris [o-hydroxypoly [oxy (methyl-1,2-
ethanediyl)]]; POLYMERICKÝ MDI (NADMĚRNÝ) + POLYPROPYLÉN GLYCOL; MDI (PŘEKROČENÍ) +
POLYPROPYLEN GLYCOL; Poly [oxy (methyl-l, 2-ethandiyl)], a,, alfa ',. Alfa' '- 1,2,3-
polymer propanetriyltris [o-hydroxy- s 1,1'-methylenebis [4-isokyanatobenzenem]

 

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] Extra označení k zobrazení Extra klasifikace k zobrazení
Nebezpečné přísady: piperazin; [kapalný]
Prohlášení EUH: EUH210 - Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.
EUH208 - obsahuje piperazin. Může vyvolat alergickou reakci

 

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] Extra označení k zobrazení Extra klasifikace k zobrazení
Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP):GHS07 GHS08GHS07-exclamation-markGHS08-health-hazard

Signální slovo (CLP): Nebezpečí
Nebezpečné přísady: 4,4'-methylendifenyl diisokyanát, difenylmethan-4,4'-diisokyanát;
Methylendifenyldiisokyanát, izomery a homology; DIFENYLMETHAN
HOMOPOLYMÉR DIISOKYANÁTU; Reakční směs 4,4'-methylendifenyldiisokyanátu a
o- (pisokyanatobenzyl) fenylisokyanát; Kyselina isokyanová, polymethylenpolyfenylenester,
polymer s a, alfa, ',, alfa' '- 1,2,3-propanetriyltris [o-hydroxypoly [oxy (methyl-1,2-
ethanediyl)]]; POLYMERICKÝ MDI (NADMĚRNÝ) + POLYPROPYLÉN GLYCOL; MDI (PŘEKROČENÍ) +
POLYPROPYLEN GLYCOL; Poly [oxy (methyl-l, 2-ethandiyl)], a,, alfa ',. Alfa' '- 1,2,3-
polymer propanetriyltris [o-hydroxy- s 1,1'-methylenebis [4-isokyanatobenzenem]

 

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] Extra označení k zobrazení Extra klasifikace k zobrazení
Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP):GHS07 GHS08GHS07-exclamation-markGHS08-health-hazard
Signální slovo (CLP): Nebezpečí
Nebezpečné přísady: 4,4'-methylendifenyl diisokyanát, difenylmethan-4,4'-diisokyanát;
Methylendifenyldiisokyanát, izomery a homology; DIFENYLMETHAN
HOMOPOLYMÉR DIISOKYANÁTU; Reakční směs 4,4'-methylendifenyldiisokyanátu a
o- (pisokyanatobenzyl) fenylisokyanát; Kyselina isokyanová, polymethylenpolyfenylenester,
polymer s a, alfa, ',, alfa' '- 1,2,3-propanetriyltris [o-hydroxypoly [oxy (methyl-1,2-
ethanediyl)]]; POLYMERICKÝ MDI (NADMĚRNÝ) + POLYPROPYLÉN GLYCOL; MDI (PŘEKROČENÍ) +
POLYPROPYLEN GLYCOL; Poly [oxy (methyl-l, 2-ethandiyl)], a,, alfa ',. Alfa' '- 1,2,3-
polymer propanetriyltris [o-hydroxy- s 1,1'-methylenebis [4-isokyanatobenzenem]

 

 

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] Extra označení k zobrazení Extra klasifikace k zobrazení
Prohlášení EUH: EUH210 - Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.
EUH208 - obsahuje piperazin. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008
Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.
Výstražné symboly nebezpečnosti
 

GHS08-health-hazardGHS02GHS02-flame GHS07

Signální slovo Nebezpečí
Nebezpečné komponenty k etiketování:
propan-1-ol
Standardní věty o nebezpečnosti
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P304+P312 PŘI VDECHNUTÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO/lékaře.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P403 Skladujte na dobře větraném místě.
 
 
 
Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]
Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP):


GHS02GHS02-flame GHS07 GHS08 GHS09
Signální slovo (CLP): Nebezpečí
Obsahuje: Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu; Uhlovodíky, C6-
C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5% n-hexan; Reakční směs ethylbenzenu a
xylen
Standardní věty o nebezpečnosti (CLP): H222 - Extrémně hořlavý aerosol.
H229 - Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí může prasknout.
H315 - Dráždí pokožku.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H373 - Může způsobit poškození orgánů (sluchových orgánů) při prodlouženém nebo opakovaném používání
vystavení.
H411 ​​- Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP): P403 + P233 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P362 + P364 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před dalším použitím vyperte.
P321 - Specifické ošetření (viz doplňující pokyny pro první pomoc na tomto štítku).
P312 - Pokud se necítíte dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Odstranit
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a lze je snadno provést. Pokračujte ve vyplachování.
P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P280 - Noste ochranné rukavice, ochranu očí, ochranu obličeje.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P260 - Nevdechujte prach ani mlhu.
P251 - Nepropichujte ani nespalujte, ani po použití.
P211 - Nestříkejte na otevřený oheň nebo jiný zdroj vznícení.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Nekouřit.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek produktu.
P405 - Skladujte uzamčené.
P410 + P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50 ° C.
P501 - Odstraňte obsah / obal na sběrném místě nebezpečného nebo zvláštního odpadu, v
v souladu s místními, regionálními, národními a / nebo mezinárodními předpisy.

 

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: