Finixa sada na opravu plastů

Kód: FX-PLI00
Neohodnoceno
Značka: Finixa
6 042 Kč –10 %
Finixa sada na opravu plastů
6 042 Kč –10 % 5 437,80 Kč 6 579,74 Kč včetně DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

Kompletní sada pro opravu plastů v příručním kufříku

 

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] Extra označení k zobrazení Extra klasifikace k zobrazení
Signální slovo (CLP): -
Nebezpečné přísady: piperazin; [kapalný]; Dibutylbis (dodecylthio) stannan
Standardní věty o nebezpečnosti (CLP): H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP): P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 - Odstraňte obsah a obal na sběrném místě nebezpečného nebo zvláštního odpadu, v
v souladu s místními, regionálními, národními a / nebo mezinárodními předpisy.
Prohlášení EUH: EUH208 - Obsahuje (piperazin; [kapalina]),
Dibutylbis (dodecylthio) stannan (Dibutylbis (dodecylthio) stannan). Může vyvolat alergii
reakce.

 

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] Extra označení k zobrazení Extra klasifikace k zobrazení
Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP):

GHS07GHS07-exclamation-markGHS08GHS08-health-hazard 
Signální slovo (CLP): Nebezpečí
Nebezpečné přísady: 4,4'-methylendifenyl diisokyanát, difenylmethan-4,4'-diisokyanát;
Methylendifenyldiisokyanát, izomery a homology; DIFENYLMETHAN
HOMOPOLYMÉR DIISOKYANÁTU; Reakční směs 4,4'-methylendifenyldiisokyanátu a
o- (pisokyanatobenzyl) fenylisokyanát; Kyselina isokyanová, polymethylenpolyfenylenester,
polymer s a, alfa, ',, alfa' '- 1,2,3-propanetriyltris [o-hydroxypoly [oxy (methyl-1,2-
ethanediyl)]]; POLYMERICKÝ MDI (NADMĚRNÝ) + POLYPROPYLÉN GLYCOL; MDI (PŘEKROČENÍ) +
POLYPROPYLEN GLYCOL; Poly [oxy (methyl-l, 2-ethandiyl)], a,, alfa ',. Alfa' '- 1,2,3-
polymer propanetriyltris [o-hydroxy- s 1,1'-methylenebis [4-isokyanatobenzenem]

 

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] Extra označení k zobrazení Extra klasifikace k zobrazení
Nebezpečné přísady: piperazin; [kapalný]
Prohlášení EUH: EUH210 - Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.
EUH208 - obsahuje piperazin. Může vyvolat alergickou reakci

 

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] Extra označení k zobrazení Extra klasifikace k zobrazení
Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP):GHS07 GHS08GHS07-exclamation-markGHS08-health-hazard

Signální slovo (CLP): Nebezpečí
Nebezpečné přísady: 4,4'-methylendifenyl diisokyanát, difenylmethan-4,4'-diisokyanát;
Methylendifenyldiisokyanát, izomery a homology; DIFENYLMETHAN
HOMOPOLYMÉR DIISOKYANÁTU; Reakční směs 4,4'-methylendifenyldiisokyanátu a
o- (pisokyanatobenzyl) fenylisokyanát; Kyselina isokyanová, polymethylenpolyfenylenester,
polymer s a, alfa, ',, alfa' '- 1,2,3-propanetriyltris [o-hydroxypoly [oxy (methyl-1,2-
ethanediyl)]]; POLYMERICKÝ MDI (NADMĚRNÝ) + POLYPROPYLÉN GLYCOL; MDI (PŘEKROČENÍ) +
POLYPROPYLEN GLYCOL; Poly [oxy (methyl-l, 2-ethandiyl)], a,, alfa ',. Alfa' '- 1,2,3-
polymer propanetriyltris [o-hydroxy- s 1,1'-methylenebis [4-isokyanatobenzenem]

 

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] Extra označení k zobrazení Extra klasifikace k zobrazení
Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP):GHS07 GHS08GHS07-exclamation-markGHS08-health-hazard
Signální slovo (CLP): Nebezpečí
Nebezpečné přísady: 4,4'-methylendifenyl diisokyanát, difenylmethan-4,4'-diisokyanát;
Methylendifenyldiisokyanát, izomery a homology; DIFENYLMETHAN
HOMOPOLYMÉR DIISOKYANÁTU; Reakční směs 4,4'-methylendifenyldiisokyanátu a
o- (pisokyanatobenzyl) fenylisokyanát; Kyselina isokyanová, polymethylenpolyfenylenester,
polymer s a, alfa, ',, alfa' '- 1,2,3-propanetriyltris [o-hydroxypoly [oxy (methyl-1,2-
ethanediyl)]]; POLYMERICKÝ MDI (NADMĚRNÝ) + POLYPROPYLÉN GLYCOL; MDI (PŘEKROČENÍ) +
POLYPROPYLEN GLYCOL; Poly [oxy (methyl-l, 2-ethandiyl)], a,, alfa ',. Alfa' '- 1,2,3-
polymer propanetriyltris [o-hydroxy- s 1,1'-methylenebis [4-isokyanatobenzenem]

 

 

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] Extra označení k zobrazení Extra klasifikace k zobrazení
Prohlášení EUH: EUH210 - Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.
EUH208 - obsahuje piperazin. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008
Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.
Výstražné symboly nebezpečnosti
 

GHS08-health-hazardGHS02GHS02-flame GHS07

Signální slovo Nebezpečí
Nebezpečné komponenty k etiketování:
propan-1-ol
Standardní věty o nebezpečnosti
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P304+P312 PŘI VDECHNUTÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO/lékaře.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P403 Skladujte na dobře větraném místě.
 
 
 
Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]
Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP):


GHS02GHS02-flame GHS07 GHS08 GHS09
Signální slovo (CLP): Nebezpečí
Obsahuje: Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu; Uhlovodíky, C6-
C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5% n-hexan; Reakční směs ethylbenzenu a
xylen
Standardní věty o nebezpečnosti (CLP): H222 - Extrémně hořlavý aerosol.
H229 - Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí může prasknout.
H315 - Dráždí pokožku.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H373 - Může způsobit poškození orgánů (sluchových orgánů) při prodlouženém nebo opakovaném používání
vystavení.
H411 ​​- Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP): P403 + P233 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P362 + P364 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před dalším použitím vyperte.
P321 - Specifické ošetření (viz doplňující pokyny pro první pomoc na tomto štítku).
P312 - Pokud se necítíte dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Odstranit
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a lze je snadno provést. Pokračujte ve vyplachování.
P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P280 - Noste ochranné rukavice, ochranu očí, ochranu obličeje.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P260 - Nevdechujte prach ani mlhu.
P251 - Nepropichujte ani nespalujte, ani po použití.
P211 - Nestříkejte na otevřený oheň nebo jiný zdroj vznícení.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Nekouřit.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek produktu.
P405 - Skladujte uzamčené.
P410 + P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50 ° C.
P501 - Odstraňte obsah / obal na sběrném místě nebezpečného nebo zvláštního odpadu, v
v souladu s místními, regionálními, národními a / nebo mezinárodními předpisy.

 

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Nastavení cookies

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu webu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost

Nezbytné (vždy aktivní nelze vypnout)
Tyto cookies jsou potřeba, aby web fungoval správně
Analytické
Pomáhají nám pochopit, jak web používáte. S jejich pomocí ho můžeme zlepšovat
Profilující (marketingové)
Díky těmto cookies vám můžeme zobrazovat relevantní obsah a reklamy, které pro vás mohou být zajímavé a užitečné

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení