Finixa reakivní základ šedý 400 ml

Kód: FX-TSP190
Neohodnoceno
Značka: Finixa
226 Kč –10 %
Finixa reakivní základ  šedý 400 ml
226 Kč –10 % 203,40 Kč 246,11 Kč včetně DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

Reaktivní základ Etch primer (TSP 190) může být použit na většinu kovových povrchů včetně hliníku. Vynikající ochrana proti korozi a přilnavostní vrstva, je přelakovatelný veškerými 1K a 2K výrobky

 
 
 
Technický popis
2.2. Prvky označení
Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008
Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.
Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS02GHS02-flame GHS05 GHS07
GHS08 GHS09
Signální slovo Nebezpečí
Nebezpečné komponenty k etiketování:
butan-1-ol
aceton
xylen (směs isomerů)Standardní věty o nebezpečnosti
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující
dýchání.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte mýdlem a velkým množstvím vody.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P403 Skladujte na dobře větraném místě.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními
předpisy.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: