Finixa polyesterový tmel ALU 2kg + tužidlo

Kód: FX-GAP50
Neohodnoceno
Značka: Finixa
638 Kč –10 %
Finixa polyesterový tmel ALU 2kg + tužidlo
638 Kč –10 % 574,20 Kč 694,78 Kč včetně DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

Polyesterový tmel ALU (GAP 50) 

  • Polyesterový tmel s hliníkovými částicemi
  • Vhodný pro díly s mechanickým namáháním
  • Použití pro vyplnění hrubých nerovností, pórů a děr
  • Dobrá přilnavost na ocel, hliník, pozinkované oceli a lamináty
  • Dobrá stabilita na vertikálních površích
  • Odolnost teplotě více než 90 °C
  • Vysoká pružnost
  • Dobrá brousitelnost

Barva: hliníkově šedá

Míchací poměr: 2 %

 
 
 
Technický popis
Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008
Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.
Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS02GHS02-flame GHS07 GHS08
Signální slovo Nebezpečí
Nebezpečné komponenty k etiketování:
Styren
Standardní věty o nebezpečnosti
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H372 Způsobuje poškození sluchových orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření.
P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/zařízení do výbušného prostředí.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě
svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P405 Skladujte uzamčené.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními
předpisy.
 
 
Tužidlo:
Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]
Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP):
GHS02GHS02-flame GHS07GHS07-exclamation-mark GHS09GHS09-environment
Signální slovo (CLP): Nebezpečí
Obsahuje: dibenzoylperoxid; Benzoylperoxid
Standardní věty o nebezpečnosti (CLP): H242 - Zahřívání může způsobit požár.
H317 může způsobit alergické reakce na kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H410 - vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobým účinkem.
Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP): P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Před použitím si přečtěte štítek.
P210 - Od tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a dalších
Uchovávejte mimo dosah zdrojů vznícení. Nekuřte.
P220 - Chraňte před oděvem a jinými hořlavými materiály.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně
Opláchněte vodou. Pokud je to možné, vyjměte všechny kontaktní čočky. Pokračovat
umyjte nádobí.
P410 - Chraňte před slunečním zářením.
P411 - Uchovávejte při teplotě nepřesahující 25 ° C.
P235 - udržujte chlad.
P501 - Obsah / obal podle místních, regionálních, národních a / nebo mezinárodních
Dodržujte předpisy na sběrném místě odpadu.
Další fráze: Pouze pro profesionální uživatele.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: