Finixa Bílá barva s vysokým leskem 400 ml

Kód: FX-TSP1000
Neohodnoceno
Značka: Finixa
200 Kč –10 %
TSP1000
200 Kč –10 % 180 Kč 217,80 Kč včetně DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

Černá barva s vysokým leskem

 

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] Extra označení k zobrazení Extra klasifikace k zobrazení
Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP):

GHS02-flameGHS07-exclamation-markGHS08-health-hazard
GHS02 GHS07 GHS08
Signální slovo (CLP): Nebezpečí
Nebezpečné přísady: Uhlovodík, C9-C12, n-alkany, isoalkeny, cyklické, aromáty (2-25%)
Aceton
Uhlovodík, C8-C12, n-alkany, iso-alkany, cyklické, aromáty (2-25%)
butanon
Standardní věty o nebezpečnosti (CLP): H222 - Extrémně hořlavý aerosol.
H229 - Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí může prasknout.
H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP): P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek produktu.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Před použitím si přečtěte štítek.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Ne
kouření.
P211 - Nestříkejte na otevřený oheň nebo jiný zdroj vznícení.
P251 - Nepropichujte ani nespalujte, ani po použití.
P260 - Nevdechujte mlhu.
P271 - Používejte pouze venku nebo na dobře větraném místě.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Noste ochranné rukavice, ochranné brýle.
P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Odstranit
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a lze je snadno provést. Pokračujte ve vyplachování.
P403 - Uchovávejte na dobře větraném místě.
P410 + P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50 ° C.
P501 - Odstraňte obsah / obal na sběrném místě nebezpečného nebo zvláštního odpadu, v
v souladu s místními, regionálními, národními a / nebo mezinárodními předpisy.
Prohlášení EUH: EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání pokožky.
EUH208 - Obsahuje (2-butanonoxim; ethylmethylketoxim; ethylmethylketonoxim).
Může vyvolat alergickou reakci.

 

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: