Finixa anti-gravel černý ve spreji 400ml

Kód: FX-TSP210 FX-TSP230 Zvolte variantu
Neohodnoceno
Značka: Finixa
179 Kč –10 %
Finixa anti-gravel černý ve spreji 400ml
179 Kč –10 % 161,10 Kč 194,93 Kč včetně DPH
Skladem Skladem Zvolte variantu
Varianta

Detailní informace

Detailní popis produktu

Anti gravel ochranný nástřik, dostupný ve světle šedé (TSP 210) a černé (TSP 230) barvě, je vybaven tryskou ke kruhovému rozstřiku tohoto hustého výrobku v silné vrstvě.

Aplikujte vrstvy křížem ze vzdálenosti 35 cm. Tuto vzdálenost zkraťte v případě potřeby docílení hladšího povrchu.

Může být přelakován všemi 1K a 2K výrobky.

 
 
 
Technický popis
Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008
Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.
Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS02GHS02-flame GHS07
Signální slovo Nebezpečí
Nebezpečné komponenty k etiketování:
Uhlovodíky, C7-C9, n-alkany, isoalkanes, cyclics
Standardní věty o nebezpečnosti
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P403 Skladujte na dobře větraném místě.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními
předpisy.
 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: