Finixa 2K stříkací tmel 250 ml

Kód: FX-TSP720
Neohodnoceno
Značka: Finixa
555 Kč –10 %
Finixa 2K stříkací tmel 250 ml
555 Kč –10 % 499,50 Kč 604,40 Kč včetně DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

Rychleschnoucí, silnovrstvý 2K polyesterový stříkací tmel (TSP 720) pro bodové a malé opravy:

  • Rychleschnoucí, brousitelný po 1 hodině vytvrzování při 20 °C a normální vlhkosti
  • Možnost dosažení síly vrstvy až do 100 µm ve 3 vrstvách (ponechte dobu odvětrání 5 minut mezi vrstvami)
  • Vynikající přilnavost na holý kov, galvanizované povrchy a broušené původní povrchové úpravy
  • Může být přelakován běžnými 1K a 2K lakovacími systémy
  • Bez izokyanátů
 
 
 
Technický popis
Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení
CLP.
Piktogramy označující nebezpečí
GHS02GHS02-flame GHS07 GHS08
Signální slovo Nebezpečí
Nebezpečné komponenty k etiketování:
Styren
Údaje o nebezpenosti
H222-H229 Extrémn holavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: Pi zahátí se mže roztrhnout.
H315 Dráždí kži.
H319 Zpsobuje vážné podráždní oí.
H361d Podezení na poškození plodu v tle matky.
H372 Zpsobuje poškození orgán pi prodloužené nebo opakované expozici.
Bezpenostní pokyny
P101 Je-li nutná lékaská pomoc, mjte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dtí.
P103 Ped použitím si pette údaje na štítku.
P210 Chrate ped teplem/jiskrami/oteveným plamenem/horkými povrchy. - Zákaz kouení.
P211 Nestíkejte do oteveného ohn nebo jiných zdroj zapálení.
P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle.
P302+P352 PI STYKU S KŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338 PI ZASAŽENÍ OÍ: Nkolik minut opatrn vyplachujte vodou. Vyjmte kontaktní
oky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokraujte ve vyplachování.
P332+P313 Pi podráždní kže: Vyhledejte lékaskou pomoc/ošetení.
P337+P313 Petrvává-li podráždní oí: Vyhledejte lékaskou pomoc/ošetení.P362 Kontaminovaný odv svléknte a ped optovným použitím ho vyperte.
P410+P412 Chrate ped slunením záením. Nevystavujte teplot pesahující 50 °C/122 °F.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními
pedpisy.
Další údaje: Bez dostateného vtrání je možná tvorba výbušných smsí.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: