CS Zinc SPRAY, ochrana proti korozi,šedý 400ml

Kód: CS126030
Neohodnoceno
Značka: CarSystem
226 Kč –29 %
CS Zinc SPRAY, ochrana proti korozi,šedý 400ml
226 Kč –29 % 160 Kč 193,60 Kč včetně DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

Antikorozní ochrana vnitřních plechů při bodovém svařování karoserií. Pozinkování kovových podkladů za studena. Teplotní odolnost do 490 °C v souladu s DIN 50976; 53167; 50021; 53151.
 
 
 
Technický popis
 

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti :

Signálním slovem :

Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti : H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Doplňkové údaje o nebezpečí : Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí. Pokyny pro bezpečné zacházení : P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 Nevdechujte aerosoly. P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/ obličejový štít. P284 V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. Opatření: P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. Skladování: P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/ obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy. Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: aceton reakční směs ethylbenzenu a xylenu butanon uhlovodíky, C9, aromatické 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: