CS základ na plasty, 400ml

Kód: CS145986
Neohodnoceno
Značka: CarSystem
153 Kč –10 %
CS základ na plasty, 400ml
153 Kč –10 % 138 Kč 166,98 Kč včetně DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

Základ na plastové díly pro všechny plastové interiéry a exteriéry. Základ na plastové díly má velmi dobrou přilnavost na všechny plastové díly jako jsou nárazníky, tuningové díly a držáky postranních zrcátek. Má velmi rychlou dobu odvětrání, vysokou vydatnost, velmi rychle schne a může být přelakován akrylovými a vrchními laky

 
 
 
Technický popis
 

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti :

Signálním slovem :

Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti : H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Doplňkové údaje o nebezpečí : EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí. Pokyny pro bezpečné zacházení : P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 Nevdechujte aerosoly. Skladování: P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F.Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy. Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: ethyl-acetát n-butyl-acetát

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: