CS UV čirý lak 100ml

Kód: CS154528
Neohodnoceno
Značka: CarSystem
590 Kč 713,90 Kč včetně DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

 UV čirým lakem je možnost snadno a rychle opravit malé vady laku na karoserii (póry, škrábance, vady způsobené odlétávajícími kamínky).

K vytrvzení laku použijte UV lampu CAR SYSTEM 

 
 
 
Technický popis
 

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti :

Signálním slovem :

Varování Standardní věty o nebezpečnosti : H302 + H312 + H332 Zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží nebo při vdechování. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence: P261 Zamezte vdechování mlhy/ par. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. Opatření: P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou Opravované místo doporučujeme obrousit  ručně P800 nebo P1000 pak odmastit . Zakápněte opravované místo barvou . Nechte cca 5 minut zaschnout. Pak aplikujte zakápnutím UV CLEAR přímo z ampulky. Nastavte UV SMART LAMPU na opravované místo a pak zapněte na 1 minutu. Po této době je UV CLEAR zcela vytvrzen. Opravované místo obrousit P1500 nebo P2000 a pak P3000,pro snadné leštení. Leštení se provadí strojně leštičkou nebo ručně s leštící utěrkou z mikrovlákna.pomoc/ ošetření. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy. Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: Urethane Methacrylate 2,2-bis(akryloyloxymethyl)butyl-akrylát Kyselina metakrylová, monoester s propan-1,2-diolem pentaerythritol tetrakis (3-merkapto-propionát) 2-propenoic acid, reaction products with pentaerytrhitol ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate fenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfinoxid 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: