CS Thermo SPRAY stříbrný, 400ml

Kód: CS126087
Neohodnoceno
Značka: CarSystem
229 Kč –23 %
CS Thermo SPRAY stříbrný, 400ml
229 Kč –23 % 177 Kč 214,17 Kč včetně DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

Barevný sprej pro lakování tepelně zatížených částí, např. motorových prostorů, výfukových systémů vozidel apod. Teplotní odolnost do 600 °C.
 
 
 
Technický popis
 

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti :

Signálním slovem :

Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti : H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Doplňkové údaje o nebezpečí : Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí. Pokyny pro bezpečné zacházení : P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 Nevdechujte mlhu nebo páry. P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/ obličejový štít. P284 V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. Opatření: P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Skladování: P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy. Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické sloučeniny, <5% N-hexan uhlovodíky, C9-C11, n-alkany,isoalkany, cyklické, < 2% aromatických

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: