CarSystem Stříkací tmel, 400ml

Kód: CS125580
Neohodnoceno
Značka: CarSystem
226 Kč –27 %
CarSystem  Stříkací tmel, 400ml
226 Kč –27 % 164 Kč 198,44 Kč včetně DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

Vyrovnává drobné nerovnosti a slouží jako izolační vrstva na polyesterové tmely. Rychleschnoucí akrylový plnič, vynikající přilnavost, vysoká plnivost, velmi rychlé schnutí.
 
 
Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)
Výstražné symboly nebezpečnosti:GHS02-flameGHS08-health-hazardGHS07-exclamation-mark
Signálním slovem:
Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
Doplňkové údaje o nebezpečí:
Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
Prevence:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte aerosoly.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: