CS Spray ředidlo do stříkacího tmelu, 1l

Kód: CS124315
Neohodnoceno
Značka: CarSystem
340 Kč –34 %
CS Spray ředidlo do stříkacího tmelu, 1l
340 Kč –34 % 223 Kč 269,83 Kč včetně DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

Ředidlo pro polyesterové stříkací tmely.

 
 
 
Technický popis
Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)
 
Výstražné symboly nebezpečnosti
Signálním slovem: Nebezpečí
 
Standardní věty o nebezpečnosti:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
Doplňkové údaje o nebezpečí
:
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Pokyny pro bezpečné zacházení
:
Prevence:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování mlhy/ par.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
Opatření:
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.
P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
Skladování:
P403 + P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
Identifikátor výrobku: ethyl-acetát

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: