CS SPRAY PLUS Stříkací tmel s tužidlem 1,5kg

Kód: CS135597
Neohodnoceno
Značka: CarSystem
470 Kč –34 %
CS SPRAY PLUS Stříkací tmel s tužidlem 1,5kg
470 Kč –34 % 310 Kč 375,10 Kč včetně DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

Polyesterový stříkací tmel - tmel nejvyšší kvality, 2-komponentní tmel na bázi polyesterové pryskyřice. Vysoká plnivost produktu  umožňuje nanášení ve větších vrstvách, vyplňování větších nerovností. Stříkací tmel je vhodný na  staré přebroušené laky a k celoplošnému vyplnění nerovností.

 Poznávací písmeno a označení nebezpečnosti produktu:
 
 
 

 

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Signálním slovem :

Nebezpečí Standardní věty o nebez-pečnosti : H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráţdí kůţi. H317 Můţe vyvolat alergickou koţní reakci. H319 Způsobuje váţné podráţdění očí. H335 Můţe způsobit podráţdění dýchacích cest. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodlouţené nebo opakované expozici. Pokyny pro bezpečné za-cházení : Prevence: P201 Před pouţitím si obstarejte speciální instrukce. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, ote-vřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte prach / mlhu / páry. P271 Pouţívejte pouze venku nebo v dobře větraných pro-storách. P280 Pouţívejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochran-né brýle/obličejový štít.Opatření: P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŢENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Po-kračujte ve vyplachování. P308 + P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladování: P405 Skladujte uzamčené. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému sub-jektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy.

Nebezpečné sloţky které musí být uvedeny na štítku:
styren
cobalt bis(2-ethylhexanoate)
anhydrid (Z)-but-2-endiové kyseliny

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: