CS silikonový odstraňovač, voda, 5l

Kód: CS146705
Neohodnoceno
Značka: CarSystem
872 Kč –15 %
CS silikonový odstraňovač, voda, 5l
872 Kč –15 % 741,20 Kč 896,85 Kč včetně DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

Čisticí prostředek založený na vodní bázi pro všechny práce před lakováním. Pro spolehlivé odstranění špíny, mastnoty, oleje, silikonu. Díky antistatickému efektu je vhodný pro předběžnou úpravu plastových částí. Je charakterizován vysokou čisticí schopností a vysokou vydatností. Obsahuje jemné neagresivní rozpouštědlo, má velmi rychlou dobu odvětrání a vysokou vydatnost.
 
 
 
Technický popis
 

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti :

Signálním slovem :

Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti : H226 Hořlavá kapalina a páry. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence: P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. Opatření: P305 + P351 + P338 + P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. P308 + P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Skladování: P403 + P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/ obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy.Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: propan-1-ol 4-hydroxy-4-methylpentan-2-on

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: