CS MULTI polyester včetně tužidla, 2kg

Kód: CS127977
Neohodnoceno
Značka: CarSystem
572 Kč –15 %
CS MULTI polyester včetně tužidla, 2kg
572 Kč –15 % 486,20 Kč 588,30 Kč včetně DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

Pro univerzální použití jako plnící i jemný tmel na všechny plechové podklady, stejně tak na pozinkované a hliníkové karoserie při opravě automobilů. Multifunkční tmel s lehkým, bezpórovým nanášením a s dobrou přilnavostí. Velmi snadné broušení. 

 
 
 
Technický popis

Signálním slovem : Nebezpečí

Standardní věty o nebez-pečnosti :

H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráţdí kůţi. H317 Můţe vyvolat alergickou koţní reakci. H319 Způsobuje váţné podráţdění očí. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodlouţené nebo opakované expozici. Pokyny pro bezpečné za-cházení : Prevence: P201 Před pouţitím si obstarejte speciální instrukce. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, ote-vřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte prach / mlhu / páry. P280 Pouţívejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochran-né brýle/obličejový štít. Opatření: P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŢENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Po-kračujte ve vyplachování. P308 + P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.Skladování: P405 Skladujte uzamčené. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému sub-jektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy.

Nebezpečné sloţky které musí být uvedeny na štítku:
styren
anhydrid (Z)-but-2-endiové kyseliny

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: