CS Multi light, 1,3kg

Kód: CS141503
Neohodnoceno
Značka: CarSystem
530 Kč –15 %
CS Multi light, 1,3kg
530 Kč –15 % 450,50 Kč 545,11 Kč včetně DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

Pro univerzální použití jako plnící a jemný tmel s výbornou brousitelností. Až o 40% lehčí v porovnání s tradičními tmely. Velmi lehký (1,27g/ml) polyesterový multifunkční tmel. Vynikající přilnavost na veškeré kovové povrchy, velmi dobře brousitelný.

 
 
 
Technický popis

 

Signálním slovem :

Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti : H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence: P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte prach / mlhu / páry. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. Opatření: P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P308 + P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladování: P405 Skladujte uzamčené. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy.
Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: styren anhydrid (Z)-but-2-endiové kyseliny

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: