CS Multi Green SF polyesterový tme lplus tužidlo 1,7Kg

Kód: CS156543
Neohodnoceno
Značka: CarSystem
608,33 Kč 736,08 Kč včetně DPH
Do týdne

bezporovy tmel na holu ocel a hlinik,neprodava se po celou dobu pusobeni opravy,nenechava kontury po aplikaci plnice.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Pro univerzální použití na všechny ocelové, hliníkové a pozinkované karoserie při opravách automobilů, stejně jako na GRP a dřevěné díly.

VLASTNOSTI
Multi Green SF je dvousložkový polyesterový multifunkční tmel bez styrenu. Multi Green SF je vysoce tixotropní materiál, který se vyznačuje vysokou stabilitou a dokonalou brousitelností.

 
 
 
Technický popis

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)
Výstražné symboly nebezpečnosti:

GHS02-flameGHS07-exclamation-mark
Signální slovo: Varování
Standardní věty o nebezpečnosti: H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
Prevence:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřenými
plameny a jiné zdroje vznícení. Kouření zakázáno.
P260 Nevdechujte prach / mlhu / páry.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Noste ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít / ochranu sluchu.
Odezva:
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte pokožku vodou.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a je-li to snadné. Pokračujte ve vyplachování.
Likvidace:
P501 Odstraňte obsah / obal ve schváleném zařízení v
v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.Nebezpečné složky, které musí být uvedeny na štítku:
anhydrid kyseliny maleinové

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: