CS Multi Green polyesterový tmel 1,6kg

Kód: CS146706
Neohodnoceno
Značka: CarSystem
469 Kč –12 %
CS Multi Green polyesterový tmel 1,6kg
469 Kč –12 % 412 Kč 498,52 Kč včetně DPH
Skladem
-špičkový tmel pro rychlé opravy -schnutí 12min při 20°C na broušení -špičkový povrch bez pórů, nelepí papír

Detailní informace

Detailní popis produktu

Výrobce tmelů s nejdelší tradicí vlastních receptur od roku 1955 VOSSCHEMIE GmbH přichází s novinkou - moderní tmel pro rychlé opravy s velice jemným a suchým povrchem bez pórů, velice snadno brousitelný a lehký. Aplikuje se na všechny druhy kovu - aluminium,hola ucel...

Tmel je možno brousit již za 12 minut s P150!

Tento tmel dále nabízí:
- nejnovější plnivo
- odlehčený tmel
- velice lehce se roztírá
- jemný povrch bez pórů
- rychlé schnutí
- vynikající brousitelnost již s P150
- velice suchý povrch nelepí brusivo
- až o 30% vyšší úběr bři broušení
- i pro zinek, hliník, dřevo a laminát
- reaguje při teplotě 5°C a vyšší
- možno brousit po 12min při 20°C

 
 
 
Technický popis

Signálním slovem:
Nebezpečí
Standardní věty o nebez-pečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráţdí kůţi.
H319 Způsobuje váţné podráţdění očí.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H372 Způsobuje poškození orgánů při prodlouţené nebo opakované expozici.
Pokyny pro bezpečné za-cházení:
Prevence:
P201 Před pouţitím si obstarejte speciální instrukce.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, ote-vřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte mlhu nebo páry.
P280 Pouţívejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochran-né brýle/obličejový štít.
Opatření:
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŢENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Po-kračujte ve vyplachování.
P308 + P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Skladování:
P405 Skladujte uzamčené.Odstranění:
P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému sub-jektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy.
Nebezpečné sloţky které musí být uvedeny na štítku:
styren
Dodatečné označení
EUH208
Obsahuje N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide). Můţe vyvolat alergickou reakci.

Tužidlo:

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)
Výstražné symboly nebezpečnosti:GHS02-flameGHS07-exclamation-markGHS09-environment
Signální slovo: Pozor
Standardní věty o nebezpečnosti: Zahřívání H242 může způsobit požár.
H317 může způsobit alergické reakce na kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H410 Dlouhodobě vysoce toxický pro vodní organismy
Účinek.
Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
Prevence:
P210 Z tepla, horkých povrchů, jisker, otevřených
Chraňte před plameny a jinými zdroji zapálení. Ne
kouř.
P220 Z oděvu / silné kyseliny, zásady, soli těžkých kovů a redukční látky / hořlavý
Uchovávejte materiály mimo dosah / skladování.
P234 Uchovávejte pouze v originálním obalu.
Zabraňte uvolnění P273 do životního prostředí.
P280 Ochranné rukavice / ochranný oděv / ochrana očí /
Noste ochranu obličeje.
Reakce:
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
Několik minut jemně opláchněte vodou.
Pokud je to možné, případně existují kontaktní čočky
odstranit. Pokračujte ve vyplachování.
P314 Pokud se necítíte dobře, vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření
poradit se.
Úložný prostor:
P403 + P235 Uchovávejte na dobře větraném místě. Chladný
držet.
P410 Chraňte před slunečním zářením.
Likvidace:
P501 Obsah / obal schváleného zařízení pro likvidaci odpadu
Krmte v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.
Nebezpečné složky při označování:
Dibenzoylperoxid

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: