CS MULTI GREEN 1.0 Super Light 1,0kg

Kód: CS152357
Novinka
Neohodnoceno
Značka: CarSystem
520 Kč 629,20 Kč včetně DPH
Skladem

-špičkový tmel pro rychlé opravy -schnutí 12min při 20°C na broušení -špičkový povrch bez pórů, nelepí papír

Detailní informace

Detailní popis produktu

Výrobce tmelů s nejdelší tradicí vlastních receptur od roku 1955 VOSSCHEMIE GmbH přichází s novinkou - moderní tmel pro rychlé opravy s velice jemným a suchým povrchem bez pórů, velice snadno brousitelný a lehký.

Tmel je možno brousit již za 12 minut s P150!

Tento tmel dále nabízí:
- nejnovější plnivo
- odlehčený tmel
- velice lehce se roztírá
- jemný povrch bez pórů
- rychlé schnutí
- vynikající brousitelnost již s P150
- velice suchý povrch nelepí brusivo
- až o 30% vyšší úběr bři broušení
- i pro zinek, hliník, dřevo a laminát
- reaguje při teplotě 5°C a vyšší
- možno brousit po 12min při 20°C

 
 
 
Technický popis

Signálním slovem:
Nebezpečí
Standardní věty o nebez-pečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráţdí kůţi.
H319 Způsobuje váţné podráţdění očí.
H335 Můţe způsobit podráţdění dýchacích cest.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H372 Způsobuje poškození orgánů při prodlouţené nebo opakované expozici.
Pokyny pro bezpečné za-cházení:
Prevence:
P201 Před pouţitím si obstarejte speciální instrukce.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, ote-vřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte mlhu nebo páry.
P271 Pouţívejte pouze venku nebo v dobře větraných pro-storách.
P280 Pouţívejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochran-né brýle/obličejový štít.
Opatření:
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŢENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Po-kračujte ve vyplachování.
P308 + P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Skladování:
P405 Skladujte uzamčené.
Odstranění:
P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému sub-jektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy.
Nebezpečné sloţky které musí být uvedeny na štítku:
styren

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: