CS MULTI GLAS GREEN s tužidlem, 1,65kg

Kód: CS146707
Neohodnoceno
Značka: CarSystem
410 Kč –3 %
CS MULTI GLAS GREEN s tužidlem, 1,65kg
410 Kč –3 % 399 Kč 482,79 Kč včetně DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

Tmel se skelnými vlákny pro ocelové, hliníkové a pozinkované karosérie, stejně tak pro GRP a dřevěné prvky. Tento nový tmel se skelnými vlákny je využitelný na široký rozsah povrchů, na které jej můžeme aplikovat. Velice snadno se nanáší. Je velmi lehce brousitelný, vytváří rovný povrch bez pórů oproti běžným tmelům se skelnými vlákny.

  Technický popis

Signálním slovem :

Nebezpečí Standardní věty o nebez-pečnosti : H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráţdí kůţi. H317 Můţe vyvolat alergickou koţní reakci. H319 Způsobuje váţné podráţdění očí. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodlouţené nebo opakované expozici. Pokyny pro bezpečné za-cházení : Prevence: P201 Před pouţitím si obstarejte speciální instrukce. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, ote-vřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte prach / mlhu / páry. P280 Pouţívejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochran-né brýle/obličejový štít. Opatření: P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŢENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Po-kračujte ve vyplachování. P308 + P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.Skladování: P405 Skladujte uzamčené. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému sub-jektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy.
Nebezpečné sloţky které musí být uvedeny na štítku: styren anhydrid (Z)-but-2-endiové kyseliny

Tužidlo:

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)
Výstražné symboly nebezpečnosti:GHS02-flameGHS07-exclamation-markGHS09-environment
Signální slovo: Pozor
Standardní věty o nebezpečnosti: Zahřívání H242 může způsobit požár.
H317 může způsobit alergické reakce na kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H410 Dlouhodobě vysoce toxický pro vodní organismy
Účinek.
Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
Prevence:
P210 Z tepla, horkých povrchů, jisker, otevřených
Chraňte před plameny a jinými zdroji zapálení. Ne
kouř.
P220 Z oděvu / silné kyseliny, zásady, soli těžkých kovů a redukční látky / hořlavý
Uchovávejte materiály mimo dosah / skladování.
P234 Uchovávejte pouze v originálním obalu.
Zabraňte uvolnění P273 do životního prostředí.
P280 Ochranné rukavice / ochranný oděv / ochrana očí /
Noste ochranu obličeje.
Reakce:
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
Několik minut jemně opláchněte vodou.
Pokud je to možné, případně existují kontaktní čočky
odstranit. Pokračujte ve vyplachování.
P314 Pokud se necítíte dobře, vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření
poradit se.
Úložný prostor:
P403 + P235 Uchovávejte na dobře větraném místě. Chladný
držet.
P410 Chraňte před slunečním zářením.
Likvidace:
P501 Obsah / obal schváleného zařízení pro likvidaci odpadu
Krmte v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.
Nebezpečné složky při označování:
Dibenzoylperoxid

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: