CS KS-800 Ochrana podvozku vosk černá, 1l

Kód: CS126095
Neohodnoceno
Značka: CarSystem
314 Kč –15 %
CS KS-800 Ochrana podvozku vosk černá, 1l
314 Kč –15 % 266,90 Kč 322,95 Kč včetně DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

Dlouhodobá antikorozní ochrana podvozků všech druhů vozidel, např. osobních, nákladních. Dlouhodobá antikorozní ochrana na bázi vosku, vynikající přilnavost na kov, má vodoodpudivý účinek. Po vysušení tvoří tvrdou elastickou vrstvu jako vosk, která je odolná všem atmosferickým podmínkám, včetně mořské vody. KS-800 lze také použít na plasty a lze ji ředit minerálními destiláty

 
 
 
Technický popis
 

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti :

Signálním slovem :

Varování Standardní věty o nebezpečnosti : H226 Hořlavá kapalina a páry. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Doplňkové údaje o nebezpečí : EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P243 Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny. P280 Používejte ochranné rukavice/oděv a prostředek k ochraně očí/obličeje. Opatření: P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. Skladování: P403 + P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P405 Skladujte uzamčené. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy. Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku:Verze 1.0 CZ / CS Datum revize: 01.10.2019 Datum posledního vydání: - Datum prvního vydání: 01.10.2019

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: