CS KS-550 Bitumen SPRAY černý, 500ml

Kód: CS126029
Neohodnoceno
Značka: CarSystem
195 Kč –15 %
CS KS-550 Bitumen SPRAY černý, 500ml
195 Kč –15 % 165,75 Kč 200,56 Kč včetně DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

K opravám a dokončení stávajících ochranných vrstev podvozků. Zajišťuje dlouhodobou ochranu podvozku proti odletujícím kamínkům a posypové soli. Velmi dobrý odhlučňovací účinek, snižuje vibrace.
 
 
 
Technický popis
 

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti :

Signálním slovem :

Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti : H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení : P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 Nevdechujte aerosoly. Skladování: P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F. Odstranění:P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy. Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické sloučeniny, <5% N-hexan Uhlovodíky C7-C9, n- alkany, isoalkany, cykloalkany aceton uhlovodíky, C9, aromatické

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: