CS KS-500 Bitumen černý, ochrana podvozku, černá, 1l

Kód: CS126034
Neohodnoceno
Značka: CarSystem
185 Kč –27 %
CS KS-500 Bitumen černý, ochrana podvozku, černá, 1l
185 Kč –27 % 135 Kč 163,35 Kč včetně DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

Ochranný nátěr pro ošetření podvozků všech vozidel. Zajišťuje dlouhodobou a efektivní ochranu podvozku proti odletujícím kamínkům a posypové soli. Snižuje vibrace a dosahuje dobrého odhlučnění.
 
 
 
Technický popis
 

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti : 

Signálním slovem :

Varování Standardní věty o nebezpečnosti :H226 Hořlavá kapalina a páry. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Doplňkové údaje o nebezpečí : EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte mlhu nebo páry. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Opatření: P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. Skladování: P403 + P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.P405 Skladujte uzamčené. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy.

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: uhlovodíky, C9-C10, n-alkany,isoalkany, cyklické, < 2% aromatických uhlovodíky, C9, aromatické Uhlovodíky, C9-C12, n-alkany, Izoalkany, cyklické sloučeniny, aromáty (2-25%)

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: