CS KS 50 natíratelná těsnící hmota šedá, 1kg

Kód: CS150801
Neohodnoceno
Značka: CarSystem
493 Kč –15 %
CS KS 50 natíratelná těsnící hmota šedá, 1kg
493 Kč –15 % 419,05 Kč 507,05 Kč včetně DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

Natírací hmota k utěsnění spár, především při dodatečné montáži karosářských dílů, krycích lišt především na místech, která budou přelakována. Materiál se může natírat štětcem. Trvanlivé, trvale elastické těsnění švů pro přední a zadní spoiler, překrývající se švy v zavazadlovém prostoru, na podlaze v prostoru pro cestující a na podběhy kol, atd. Má vynikající přilnavost na kovy (čisté, se základem či lakované), je přelakovatelná a dokáže vytvořit dokonalou repliku struktury na vozidle. Natírací těsnicí hmota je stále elastická, nanáší se štětcem, na bázi syntetického kaučuku. Velmi rychlé schnutí. Teplotní odolnost od -25 do +80 °C.
 
 
 
Technický popis
 

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti :

Signálním slovem :

Varování Standardní věty o nebezpečnosti : H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte mlhu nebo páry. P264 Po manipulaci důkladně omyjte kůži. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. Opatření: P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout sna Pokračujte ve vyplachování. Skladování: P403 + P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P405 Skladujte uzamčené. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy. Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: xylen 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: