CS KS-250 Cavity Protection, odolný teplu, 500ml

Kód: CS126061
Neohodnoceno
Značka: CarSystem
250 Kč –15 %
CS KS-250 Cavity Protection, odolný teplu, 500ml
250 Kč –15 % 212,50 Kč 257,13 Kč včetně DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

K opravám a dokončení stávající konzervace. Ochrana proti korozi a konzervace dutin. Velmi dobrá přilnavost na kovy. Výborná teplotní odolnost, lze použít na části motoru. Pro obnovu stávajících ochranných vrstev. Vosková antikorozní ochrana dutin s vynikající přilnavostí na kov, poskytuje spolehlivou ochranu před korozí. Po odpaření ředidel vzniká lehce lepivý voskový film na povrchu. Zajišťuje dlouhodobou ochranu povrchů, které jsou v kontaktu s agresivními tekutinami, jako je slaná voda. Má vysoký bod tání 160°C a neodkapává.

 
 
 
Technický popis
 

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti :

Signálním slovem :

Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti : H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Doplňkové údaje o nebezpečí : EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Pokyny pro bezpečné zacházení : P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 Nevdechujte aerosoly. Skladování: P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy.Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: Uhlovodíky C7-C9, n- alkany, isoalkany, cykloalkany uhlovodíky, C9-C11, n-alkany,isoalkany, cyklické, < 2% aromatických uhlovodíky, C9-C10, n-alkany,isoalkany, cyklické, < 2% aromatických Dodatečné označení EUH208 Obsahuje Kyseliny sulfonové, nafta, vápenné soli. Může vyvolat alergickou reakci.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: