CS KS-200 Vosk do dutin, 1l

Kód: CS126062
Neohodnoceno
Značka: CarSystem
263 Kč –24 %
CS KS-200 Vosk do dutin, 1l
263 Kč –24 % 201 Kč 243,21 Kč včetně DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

KS-200 je vytvořena k ochraně všech dutin karosérií před korozí. Díky výborné vzlínavosti vhodná i pro těžko přístupná místa. Antikorozní konzervace dutin na bázi vosku s vynikající přilnavostí na kov poskytuje spolehlivou ochranu před korozí. Zanechává na povrchu elastický fi lm. Poskytuje dlouhodobou ochranu povrchů, které jsou v kontaktu s agresivními kapalinami, jako je slaná voda, atd.
 
 
 
Technický popis
 

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti :

Signálním slovem :

Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti : H226 Hořlavá kapalina a páry. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Doplňkové údaje o nebezpečí : EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte mlhu nebo páry. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Opatření: P304 + P340 + P312 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře.Skladování: P405 Skladujte uzamčené. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/ obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy. Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: Uhlovodíky, C9-C12, n-alkany, Izoalkany, cyklické sloučeniny, aromáty (2-25%) uhlovodíky, C9-C11, n-alkany,isoalkany, cyklické, < 2% aromatických

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: