CS KS-1050 Ochrana karoserie, černá, 500ml

Kód: CS126023
Neohodnoceno
Značka: CarSystem
243 Kč –15 %
CS KS-1050 Ochrana karoserie, černá, 500ml
243 Kč –15 % 206,55 Kč 249,93 Kč včetně DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

K opravám a dodělání stávajících ochranných vrstev. Dlouhodobá ochrana proti odletujícím kamínkům. Chrání prahy dveří, kapoty motorů a podvozky proti korozi. Lze použít i na PVC. KS-1050 je velmi pevná ochrana proti odletujícím kamínkům, neobsahuje azbest. Po vysušení vytváří elastický, přelakovatelný a texturovaný povrch, rychle schnoucí. Teplotní odolnost od - 25°C do +80°C. Odolný vůči oleji, vodě a posypové soli.

 
 
 
Technický popis
 

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti :

Signálním slovem :

Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti : H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení : P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 Nevdechujte aerosoly. Skladování: P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy.Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: cyklohexan Uhlovodíky, C6, isoalkany, <5% hexan butanon uhlovodíky, C9, aromatické

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: