CS ETCH základová barva Spray, 400ml

Kód: CS143028
Neohodnoceno
Značka: CarSystem
195 Kč –16 %
CS ETCH základová barva Spray, 400ml
195 Kč –16 % 163 Kč 197,23 Kč včetně DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

Speciálně vyvinuta pro opravy hliníkových částí aut. Má vynikající přilnavost na všechny ocele, pozinkované a hliníkové povrchy. Lehko se aplikuje a rychle schne. Lze použít jako přilnavostní základ na ocelové, pozinkované a hliníkové povrchy, vhodné pro bodové opravy a lakování malých dílů.

 
 
 
Technický popis
 

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti :

Signálním slovem :

Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti : H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Doplňkové údaje o nebezpečí : EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Pokyny pro bezpečné zacházení : P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 Nevdechujte aerosoly.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: