CS ELASTIC GREEN s tužidle 2,0kg

Kód: CS146708
Neohodnoceno
Značka: CarSystem
573 Kč –36 %
CS ELASTIC GREEN s tužidle 2,0kg
573 Kč –36 % 366 Kč 442,86 Kč včetně DPH
Skladem
jemný tmel urceny na lokalni opravy

Detailní informace

Detailní popis produktu

Jemný tmel pro vyplnění malých nerovností na ocelových površích, pro GRP a dřevěné prvky nebo pro doplnění dalších tmelů Carsystem.
 
VLASTNOSTI
Jemný tmel pro všechny druhy povrchů při opravách automobilů.
Tento jemný tmel se snadno nanáší a má velmi hladký a utěsněný povrch bez pórů. Spolu s velmi krátkou dobou schnutí a velmi suchým povrchem doplňuje řadu TecLine Green Putty v programu Carsystem. VOC sníženo.
 
 
 
Technický popis

Signálním slovem :

Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti : H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy. Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence: P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte prach / mlhu / páry. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. Opatření: P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P308 + P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladování: P405 Skladujte uzamčené. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy.Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: styren 2,2'-(m-tolylimino)diethanol anhydrid (Z)-but-2-endiové kyseliny

Tužidlo:

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)
Výstražné symboly nebezpečnosti:GHS02-flameGHS07-exclamation-markGHS09-environment
Signální slovo: Pozor
Standardní věty o nebezpečnosti: Zahřívání H242 může způsobit požár.
H317 může způsobit alergické reakce na kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H410 Dlouhodobě vysoce toxický pro vodní organismy
Účinek.
Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
Prevence:
P210 Z tepla, horkých povrchů, jisker, otevřených
Chraňte před plameny a jinými zdroji zapálení. Ne
kouř.
P220 Z oděvu / silné kyseliny, zásady, soli těžkých kovů a redukční látky / hořlavý
Uchovávejte materiály mimo dosah / skladování.
P234 Uchovávejte pouze v originálním obalu.
Zabraňte uvolnění P273 do životního prostředí.
P280 Ochranné rukavice / ochranný oděv / ochrana očí /
Noste ochranu obličeje.
Reakce:
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
Několik minut jemně opláchněte vodou.
Pokud je to možné, případně existují kontaktní čočky
odstranit. Pokračujte ve vyplachování.
P314 Pokud se necítíte dobře, vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření
poradit se.
Úložný prostor:
P403 + P235 Uchovávejte na dobře větraném místě. Chladný
držet.
P410 Chraňte před slunečním zářením.
Likvidace:
P501 Obsah / obal schváleného zařízení pro likvidaci odpadu
Krmte v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.
Nebezpečné složky při označování:
Dibenzoylperoxid

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: