CS CARBO tmel s tužidlem, 0,6kg

Kód: CS148018
Neohodnoceno
Značka: CarSystem
518,33 Kč 627,18 Kč včetně DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

Ultralehký transparentní polyesterový tmel určený k vyrovnání malých důlků a pórů na karbonových dílech. Má vynikající přilnavost, vysokou plnicí schopnost a je velmi dobře roztíratelný. Snadná aplikace bez vzniku pórů a velmi snadná brousitelnost zajišťují perfektní výsledek. Díky jeho skvělým vlastnostem je tento tmel vhodný pro univerzální použití, tedy i pro ostatní běžně používané materiály.
 
 
 
Technický popis

Signálním slovem:
Nebezpečí
Standardní věty o nebez-pečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráţdí kůţi.
H317 Můţe vyvolat alergickou koţní reakci.
H319 Způsobuje váţné podráţdění očí.
H335 Můţe způsobit podráţdění dýchacích cest.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H372 Způsobuje poškození orgánů při prodlouţené nebo opakované expozici.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné za-cházení:
Prevence:
P201 Před pouţitím si obstarejte speciální instrukce.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, ote-vřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P280 Pouţívejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochran-né brýle/obličejový štít.P260 Nevdechujte mlhu nebo páry.
P271 Pouţívejte pouze venku nebo v dobře větraných pro-storách.
Opatření:
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŢENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Po-kračujte ve vyplachování.
P308 + P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Skladování:
P405 Skladujte uzamčené.
Odstranění:
P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému sub-jektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy.
Nebezpečné sloţky které musí být uvedeny na štítku:
styren
cobalt bis(2-ethylhexanoate)

Tužidlo:

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)
Výstražné symboly nebezpečnosti:

GHS02-flameGHS08-health-hazardGHS05-corrosiveGHS07-exclamation-mark
Signální slovo Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: H226 Hořlavá kapalina a páry.
Zahřívání H242 může způsobit požár.
H302 + H332 Zdraví škodlivý při požití nebo
Nadechnout.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H361d Podezření na poškození nenarozeného dítěte.
Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
Prevence:
P210 Z tepla, horkých povrchů, jisker, otevřených
Chraňte před plameny a jinými zdroji zapálení. Ne
kouř.
P234 Uchovávejte pouze v originálním obalu P260 Nevdechujte mlhu ani páry.
P280 Ochranné rukavice / ochranný oděv / ochrana očí /
Noste ochranu obličeje.
Reakce:
P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ
(nebo vlasy): Jakékoli kontaminované oblečení
okamžitě vzlétnout. Pokožku omyjte vodou.
P305 + P351 + P338 + P310 PŘI KONTAKTU S
OČI: Několik minut opatrně vodou
umyjte nádobí. Pokud je to možné, vyjměte všechny kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování. Rovnou
Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
P308 + P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékaře
Vyhledejte radu / lékařskou pomoc.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
Úložný prostor:
P403 + P235 Uchovávejte na dobře větraném místě. Chladný
držet.
Likvidace:
P501 Zlikvidujte obsah / obal ve schváleném likvidačním zařízení v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.
Nebezpečné složky při označování:
Reakční směs butan-2,2-diyldihydroperoxidu a dioxydibutan-2,2-diyldihydroperoxidu
4-hydroxy-4-methylpentan-2-on
Peroxid vodíku v roztoku
Tributylamin

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: