CS CARBO tmel s tužidlem, 0,6kg

Kód: CS148018
Neohodnoceno
Značka: CarSystem
588 Kč –34 %
CS CARBO tmel s tužidlem, 0,6kg
588 Kč –34 % 388 Kč 469,48 Kč včetně DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

Ultralehký transparentní polyesterový tmel určený k vyrovnání malých důlků a pórů na karbonových dílech. Má vynikající přilnavost, vysokou plnicí schopnost a je velmi dobře roztíratelný. Snadná aplikace bez vzniku pórů a velmi snadná brousitelnost zajišťují perfektní výsledek. Díky jeho skvělým vlastnostem je tento tmel vhodný pro univerzální použití, tedy i pro ostatní běžně používané materiály.
 
 
 
Technický popis

Signálním slovem:
Nebezpečí
Standardní věty o nebez-pečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráţdí kůţi.
H317 Můţe vyvolat alergickou koţní reakci.
H319 Způsobuje váţné podráţdění očí.
H335 Můţe způsobit podráţdění dýchacích cest.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H372 Způsobuje poškození orgánů při prodlouţené nebo opakované expozici.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné za-cházení:
Prevence:
P201 Před pouţitím si obstarejte speciální instrukce.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, ote-vřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P280 Pouţívejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochran-né brýle/obličejový štít.P260 Nevdechujte mlhu nebo páry.
P271 Pouţívejte pouze venku nebo v dobře větraných pro-storách.
Opatření:
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŢENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Po-kračujte ve vyplachování.
P308 + P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Skladování:
P405 Skladujte uzamčené.
Odstranění:
P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému sub-jektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy.
Nebezpečné sloţky které musí být uvedeny na štítku:
styren
cobalt bis(2-ethylhexanoate)

Tužidlo:

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)
Výstražné symboly nebezpečnosti:

GHS02-flameGHS08-health-hazardGHS05-corrosiveGHS07-exclamation-mark
Signální slovo Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: H226 Hořlavá kapalina a páry.
Zahřívání H242 může způsobit požár.
H302 + H332 Zdraví škodlivý při požití nebo
Nadechnout.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H361d Podezření na poškození nenarozeného dítěte.
Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
Prevence:
P210 Z tepla, horkých povrchů, jisker, otevřených
Chraňte před plameny a jinými zdroji zapálení. Ne
kouř.
P234 Uchovávejte pouze v originálním obalu P260 Nevdechujte mlhu ani páry.
P280 Ochranné rukavice / ochranný oděv / ochrana očí /
Noste ochranu obličeje.
Reakce:
P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ
(nebo vlasy): Jakékoli kontaminované oblečení
okamžitě vzlétnout. Pokožku omyjte vodou.
P305 + P351 + P338 + P310 PŘI KONTAKTU S
OČI: Několik minut opatrně vodou
umyjte nádobí. Pokud je to možné, vyjměte všechny kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování. Rovnou
Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
P308 + P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékaře
Vyhledejte radu / lékařskou pomoc.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
Úložný prostor:
P403 + P235 Uchovávejte na dobře větraném místě. Chladný
držet.
Likvidace:
P501 Zlikvidujte obsah / obal ve schváleném likvidačním zařízení v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.
Nebezpečné složky při označování:
Reakční směs butan-2,2-diyldihydroperoxidu a dioxydibutan-2,2-diyldihydroperoxidu
4-hydroxy-4-methylpentan-2-on
Peroxid vodíku v roztoku
Tributylamin

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Nastavení cookies

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu webu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost

Nezbytné (vždy aktivní nelze vypnout)
Tyto cookies jsou potřeba, aby web fungoval správně
Analytické
Pomáhají nám pochopit, jak web používáte. S jejich pomocí ho můžeme zlepšovat
Profilující (marketingové)
Díky těmto cookies vám můžeme zobrazovat relevantní obsah a reklamy, které pro vás mohou být zajímavé a užitečné

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení