CS Alu Special, 1,8kg

Kód: CS148524
Neohodnoceno
Značka: CarSystem
585 Kč –34 %
CS Alu Special, 1,8kg
585 Kč –34 % 387 Kč 468,27 Kč včetně DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

Polyesterový speciální tvrdý tmel velice dobře absorbuje otřesy a vibrace a je vhodný pro všechny hliníkové povrchy. V závislosti na teplotě se roztahuje i smršťuje přesně jako hliník. Kryje přechodové zóny v místě lepení panelu po částečných opravách karoserie. Zajišťuje rovnoměrný, suchý povrch a je pohodlně brousitelný. Kromě toho poskytuje perfektní přilnavost i na ocelové a pozinkované povrchy. Lze s ním znovu vytvářet hrany a lemy blatníků.
 
 
 
Technický popis

Signálním slovem:
Nebezpečí
Standardní věty o nebez-pečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráţdí kůţi.
H319 Způsobuje váţné podráţdění očí.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H372 Způsobuje poškození orgánů při prodlouţené nebo opakované expozici.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné za-cházení:
Prevence:
P201 Před pouţitím si obstarejte speciální instrukce.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, ote-vřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte mlhu nebo páry.
P280 Pouţívejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochran-né brýle/obličejový štít.
Opatření:
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŢENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Po-kračujte ve vyplachování.
P308 + P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Skladování:
P405 Skladujte uzamčené.
Odstranění:
P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému sub-jektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy.
Nebezpečné sloţky které musí být uvedeny na štítku:
styren

Tužidlo:

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti:

 GHS02-flameGHS07-exclamation-markGHS09-environment

Signální slovo: Varování Standardní věty o nebezpečnosti: H242 Zahřívání může způsobit požár. H317 může způsobit alergické reakce na kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H410 - vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobým účinkem. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nekuřte. P220 Uchovávejte / skladujte odděleně od oděvů / silných kyselin, zásad, solí těžkých kovů a redukčních látek / hořlavých materiálů. P234 Uchovávejte pouze v originálním obalu. Zabraňte uvolnění P273 do životního prostředí. P280 Noste ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Odpověď: P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte všechny kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování. P314 Pokud se necítíte dobře, vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Skladování: P403 + P235 Skladujte na dobře větraném místě. Zachovat chladnou hlavu. P410 Chraňte před slunečním zářením. Likvidace: P501 Zlikvidujte obsah / obal ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadu v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy. Nebezpečné složky při označování: dibenzoylperoxid

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: