CS 2K Vrchní průhledný lak VOC MATT, 1L

Kód: CS148983
Neohodnoceno
Značka: CarSystem
1 410 Kč –15 %
CS 2K Vrchní průhledný lak VOC MATT, 1L
1 410 Kč –15 % 1 198,50 Kč 1 450,19 Kč včetně DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

Bezbarvý lak MATNÝ

Je určen na opravy a také matné lakování nových dílů. Snadná aplikace s perfektním výsledkem. Je odolný proti menším škrábancům a otiskům prstů na povrchu.
 
 
 
Technický popis
 

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti :

Signálním slovem :

Varování Standardní věty o nebezpečnosti : H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.P260 Nevdechujte mlhu nebo páry. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. Opatření: P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy. Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: xylen n-butyl-acetát uhlovodíky, C9, aromatické Reakce hmotnost bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebakátu a methyl 1,2,2,6,6- pentamethyl-4-piperidyl sebakátu 4-morpholinecarbaldehyde 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: