CS 2K vrchní průhledný lak VOC 420, 5L

Kód: CS142953
Neohodnoceno
Značka: CarSystem
2 626 Kč –15 %
CS 2K vrchní průhledný lak VOC 420, 5L
2 626 Kč –15 % 2 232,10 Kč 2 700,84 Kč včetně DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

2K vrchní průhledný lak s velmi vysokým počtem pevných částic je vhodný jak pro bodové opravy, tak pro celolak. Je odolný proti poškrábání a UV světlu. Lak je míchán v poměru 2:1 s tužidlem a bez přidání ředidla. Dobu sušení lze regulovat tužidly od 10 do 45 minut. Lze leštit ihned po zchlazení.
 
 
 
Technický popis
 

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti :

Signálním slovem :

Varování Standardní věty o nebezpečnosti : H226 Hořlavá kapalina a páry. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Doplňkové údaje o nebezpečí : EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování mlhy/ par. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. Opatření: P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy. Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: n-butyl-acetát heptan-2-on Reakce hmotnost bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebakátu a methyl 1,2,2,6,6- pentamethyl-4-piperidyl sebakátu isobutyl-methakrylát 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: