CS 2K VOC tužidlo 421 rychlé 0,5L

Kód: CS144139
Neohodnoceno
Značka: CarSystem
530 Kč –15 %
CS 2K VOC tužidlo 421 rychlé 0,5L
530 Kč –15 % 450,50 Kč 545,11 Kč včetně DPH
Skladem
CarSystem 2K VOC tužidlo 421 rychlé 0,5L

Detailní informace

Detailní popis produktu

 

 
 
 
Technický popis
 

Tužidlo:Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti

 

 Signálním slovem : Varování Standardní věty o nebezpečnosti : H226 Hořlavá kapalina a páry. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování mlhy/ par. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. Opatření: P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy. Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: hexamethylen-1,6- diisokyanát, hompolymer n-butyl-acetát heptan-2-on (4-methylbenzensulfonyl)isokyanát Dodatečné označení EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: